Privacyverklaring

Privacyverklaring van Stichting Stevenskerk, gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen, ingeschreven onder nummer 41056554 bij de Kamer van Koophandel.

Verwerking persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die een natuurlijk persoon kunnen identificeren. Een persoon is identificeerbaar wanneer direct of indirect de identiteit van de persoon redelijkerwijs, zonder onevenredige inspanning vastgesteld kan worden. Direct identificerende gegevens zijn bijvoorbeeld naam, adres en geboortedatum. Gegevens die niet direct, maar wel met behulp van andere gegevens herleidbaar zijn tot een individu vallen ook onder het begrip persoonsgegevens. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een IP-adres.

Donateurs

Wanneer je eenmalig een bedrag doneert aan Stevenskerk, via de website stevenskerk.nl, verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer.

Voor de structurele financiering van de Stevenskerk vormen de Vrienden van de Stevenskerk en de Steveniers, door middel van een lidmaatschap, een fonds waarin donaties gedaan worden. Van de Vrienden van de Stevenskerk en de Steveniers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • bankrekeningnummer

Vrijwilligers

Vrijwilligersorganisatie de Stevenskring is onderdeel van Stevenskerk. De Stevenskring bestaat uit vrijwillige medewerkers die de dagelijkse openstelling van de Stevenskerk mogelijk maken. Van onze vrijwilligers verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer; pasfoto; die uitsluitend gebruikt wordt voor plaatsing op een intern ‘smoelenboek’, dat niet door derden te bezoeken is.

Als je op de site het formulier invult om meer informatie aan te vragen over de Stevenskring, vragen wij (verplichte velden) om jouw naam en e-mailadres.

Huurders

Als je een locatie van Stevenskerk huurt voor een evenement, congres, diner of andere bijeenkomst verwerkt Stevenskerk de volgende persoonsgegevens:

 • voornaam en achternaam
 • e-mailadres
 • adres;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • betalings- en factuurgegevens.

Nieuwsbrieven

Je kunt je via onze website aanmelden voor onze nieuwsbrief. In dat geval vragen wij enkel om jouw e-mailadres. Met de link onderaan elke nieuwsbrief kun je jezelf op ieder gewenst moment afmelden voor de ontvangst van de nieuwsbrief.

Contactformulier

Als je op onze website een contactformulier invult om meer informatie aan te vragen, vraagt Stevenskerk om jouw naam en e-mailadres.

Leveranciers

Ook van onze leveranciers kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Daarbij gaat het om de volgende gegevens:

 • voornaam en achternaam
 • e-mailadres
 • telefoonnummer;

Sollicitatieprocedure

Solliciteer je bij Stevenskerk, dan verzamelen we onder andere jouw voornaam, achternaam, adres/postcode, woon-/vestigingsplaats, telefoonnummer, e-mailadres, curriculum vitae (cv), en werkervaring. Deze gegevens zijn relevant voor het doorlopen van de sollicitatieprocedure. Treed je niet bij ons in dienst dan verwijderen we deze gegevens uiterlijk vier weken na afloop van de sollicitatieprocedure Als je daarvoor toestemming geeft kan Stevenskerk jouw persoonsgegevens langer opslaan in haar administratie voor toekomstige vacatures.

Doel verwerken persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens kunnen verwerkt worden voor de volgende doeleinden:

 • Het beheer van jouw registratie. Wij bewaren gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen;
 • Het beheer van onze interne administratie;
 • Het behandelen van geschillen;
 • Om je te informeren over onze producten, diensten, acties en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en flyers/magazines);
 • Werving en selectie;
 • Data-analyse en klanttevredenheidsonderzoeken;

Om te voldoen aan onze wettelijke plicht.

Als de Stevenskerk (delen van) bepaalde taken uit laat voeren door andere bedrijven en/of personen, kan Stevenskerk aan hen voor het uitvoeren van de betreffende taken (delen van) jouw persoonsgegevens verstrekken. Daarnaast kan Stevenskerk jouw gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe jouw toestemming heeft gekregen.

Jouw persoonsgegevens kunnen we ook verwerken wanneer dat gerechtvaardigd is:

 • In het belang van de veiligheid van de Staat;
 • Ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten;
 • Voor gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen;
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van anderen;
 • Voor het toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften ten behoeve van opsporing en vervolging van strafbare
 • feiten of ten behoeve van gewichtige economische en financiële belangen van de Staat en andere openbare lichamen.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Als je met Stevenskerk een overeenkomst sluit verwerkt Stevenskerk jouw persoonsgegevens voor de uitvoering van een overeenkomst.

Ook kan het zijn dat Stevenskerk een gerechtvaardigd belang heeft bij de verwerking van jouw persoonsgegevens. Denk hierbij aan het bewaken van veiligheid en het tegengaan van diefstal. Stevenskerk maakt in elke situatie een deugdelijke belangenafweging tussen het waarborgen van jouw privacy enerzijds en het gerechtvaardigd belang van Stevenskerk anderzijds. Alleen als het gerechtvaardigd belang van Stevenskerk zwaarder weegt, worden jouw persoonsgegevens op basis van de genoemde grondslag verwerkt.

Verder verwerkt Stevenskerk persoonsgegevens op grond van een wettelijke verplichting, zoals haar administratieplicht.
In alle andere gevallen vraagt Stevenskerk expliciet toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens. Indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, staat het je altijd vrij deze toestemming weer in te trekken.

Ontvangers van jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens kunnen door ons aan de volgende categorieën van ontvangers worden verstrekt:

 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst;
 • Degenen die belast zijn met of noodzakelijk betrokken zijn bij de communicatie met jou;
 • Anderen, als je daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft verleend;
 • Anderen, als de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door Stevenskerk;
 • Anderen, als de gegevens (uitsluitend) worden verwerkt voor statistische of historische doeleinden.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Stevenskerk persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de privacywetgeving. Door Stevenskerk ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van jouw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Denk daarbij aan bijvoorbeeld de administratrice die de gegevens van de Vrienden van de Stevenskerk en Steveniers bijhoudt.

Doorgifte naar andere landen

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door naar landen buiten de EU of EER.

Rechten betrokkenen

Verzet

Je kunt kosteloos verzet aantekenen tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zonder dat je daarvoor een reden hoeft op te geven. Stuur daarvoor een e-mail naar info@stevenskerk.nl. Stevenskerk beëindigt op het eerste verzoek het gebruik.
In alle andere gevallen kun je in verband met bijzondere persoonlijke omstandigheden tegen de verwerking verzet aantekenen door een e-mail te sturen naar info@stevenskerk.nl. Stevenskerk beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het verzet terecht is. In dat geval beëindigt de Stevenskerk de verwerking.

Correctie, inzage, verwijdering, beperking en dataportabiliteit

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens:

 • te corrigeren;
 • in te zien;
 • te verwijderen, en;
 • over te dragen.

Ook kun je de verwerking van uw persoonsgegevens beperken en heb je het recht om niet te worden onderworpen aan een geautomatiseerde besluitvorming.
Wil je van genoemde rechten gebruik wil maken? Stuur dan een e-mail naar info@stevenskerk.nl. Stevenskerk laat je binnen vier weken per e-mail weten in hoeverre zij aan het betreffende verzoek kan voldoen. Correctie vindt plaats als de persoonsgegevens feitelijk onjuist, onvolledig of niet ter zake dienen voor het doel waarvoor ze worden verwerkt of op andere wijze in strijd met de privacyregelgeving zijn verwerkt. Ook kunnen jouw rechten worden beperkt wanneer dit noodzakelijk is ter waarborging van jouw bescherming, de rechten of vrijheden van anderen of de inning van civielrechtelijke vorderingen.

Klachten

Tot slot informeren wij je dat je het recht hebt een klacht in te dienen over onze verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als juw klacht niet naar tevredenheid door ons is of wordt afgehandeld.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor Stevenskerk de gegevens verzamelt of verwerkt. Tenzij het langer bewaren van jouw gegevens noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht van Stevenskerk.

Beveiliging persoonsgegevens

Stevenskerk heeft naar maatstaven van de stand van techniek passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies, waarmee technische informatie wordt opgeslagen. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een website op uw apparaat achterlaat, waarmee jouw activiteiten binnen onze website gevolgd worden. Het betreft bijvoorbeeld:

 • het IP-adres van de bezoeker;
 • de datum en tijd van het bezoek;
 • de URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • de op onze website bezochte pagina’s;
 • informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).

Stevenskerk gebruikt technische informatie en cookies om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken en de prestaties en gebruikerservaring van de website te optimaliseren. Onze website, stevenskerk.nl, maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Functionele cookies

Stevenskerk plaatst cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies gebruiken we om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan en om het gebruikersgemak van de website te optimaliseren.

Analytische cookies

Stevenskerk maakt gebruik van analytische cookies, zoals de cookies van Google Analytics, waarmee informatie wordt verzameld over het gebruik van de website. Hiermee wordt o.a. het aantal websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens gebruiken we om de dienstverlening te verbeteren en de inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoeften van de gebruikers.

Stevenskerk heeft voor het gebruik van Google Analytics een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy- vriendelijke manier zijn ingesteld. Stevenskerk heeft Google geen toestemming gegeven om via Stevenskerk verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies uitzetten

De meeste browsers bieden de mogelijkheid om het gebruik van cookies te weigeren of om telkens toestemming te vragen wanneer een server een cookie wil plaatsen op jouw computer. Als je de plaatsing van cookies niet toestaat, kan dit van invloed zijn op de gebruiksvriendelijkheid van de website, dan wel kan het zijn dat sommige delen van de website voor jou niet toegankelijk zijn.

Social media

Stevenskerk maakt gebruik van social media voor marketingdoeleinden. Op de website stevenskerk.nl zijn knoppen en/of links opgenomen om webpagina’s te promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkediN en Facebook.

Stevenskerk houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van deze social media is voor eigen risico. Het is raadzaam eerst het privacystatement van deze derden door te lezen.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring is gepubliceerd op de website stevenskerk.nl en kan wijzigen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 09-04-2021.

Google Reviews logo