Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden stichting Stevenskerk Nijmegen

 1. Door ondertekening van de offerte is een overeenkomst gesloten tussen verhuurder, deStichting Stevenskerk Nijmegen, en de huurder die voor beide partijen door ondertekening rechtsgeldig en bindend is.
 2. Het is huurder niet toegestaan een andere bestemming aan het gehuurde te geven of te verhuren aan en andere partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verhuurder.
 3. Eventuele wijzigingen na ondertekening van de offerte uitsluitend na wederzijds overleg.
  Op alle overeenkomsten van de Stichting Stevenskerk wordt € 50,00 bureau- en administratiekosten en € 50,00 schoonmaakkosten in rekening gebracht.
 4. Indien de overeenkomst binnen drie weken voor aanvang van de huurperiode door huurder wordt geannuleerd, is 100% van de huurprijs direct verschuldigd. Bij annulering eerder dan 3 weken is 50% van de huurprijs verschuldigd.
 5. Restitutie van al betaalde huursommen is niet mogelijk.
 6. De gehuurde ruimten zijn beschikbaar tussen 09.00 en 23.00 uur, en moeten dus uiterlijk om 23.00 uur ontruimd zijn, tenzij anders overeengekomen. Uren voor 09.00 uur en na 23.00 uur kunnen op nacalculatie extra in rekening worden gebracht.
 7. Dienstdoende functionarissen van verhuurder hebben te allen tijde toegang tot gehuurde ruimten.
 8. Goederen van huurder of van derden bevinden zich voor risico van de huurder in het gebouw. De verhuurder is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van deze goederen.
 9. Huurder aanvaardt bij het aangaan van deze overeenkomst de aansprakelijkheid voor schade en/of vermissing aan hetgebouw, installaties en inventaris, veroorzaakt door huurder, zijn onderhuurder of zijn gasten en is gehouden op eersteaanvraag de herstelkosten van deze schade aan de verhuurder te vergoeden.
 10. De huurder dient uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huur contact op te nemen met de beheerder, dat met het oog op inrichting van de ruimte(n) en eventueel technische zaken en aan- en afvoer van goederen en materialen. De huurder dient met betrekking tot het transport van de goederen, noodzakelijk voor het evenement, overleg te plegen met de beheerder, dit ter voorkoming van te zware vloerbelasting of schade aan het gebouw in brede zin.
 11. De kerk is bij aanvang van de huurperiode in goede staat, schoon en met meubilair in standaardopstelling. Oplevering aan het einde van de huurperiode dient te geschieden als aangetroffen bij aanvang daarvan.
 12. Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder niet toegestaan te roken, kaarsen te branden, open vuur en ontvlambare stoffen in het gehuurde te hebben, ofwel op enigerlei wijze gebruik te maken van doopvonten, Preekstoelen, Heerenbank, Prinsenbank, Grafmonument of Orgels.
 13. Het is de huurder zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder en zonder overleg met de dienstdoende beheerder van de kerk niet toegestaan live geproduceerde muziek of zang via meegebrachte geluidsinstallaties te versterken.
 14. De huurder zal er voor zorgdragen dat het gehuurde en het daarin aanwezige materiaal tijdens de huurperiode zorgvuldig wordt behandeld. Grof vuil van de huurder dient deze zelf tijdig af te voeren.
 15. Reclame-/promotieteksten voor evenementen van huurder dienen altijd vooraf te worden overlegd met de verhuurder.
 16. De huurder is verantwoordelijk voor naleving van veiligheids- en brandweervoorschriften zoals deze gelden voor grote bijeenkomsten in ruimten als het gehuurde. Het is de huurder zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder niet toegestaan meer dan 1000 bezoekers te ontvangen in de kerk.
 17. Indien catering van toepassing is, ontvangt de verhuurder een vastgesteld percentage over Food and Beverage aan de hand van de door het cateringbedrijf uitgebrachte nota. De huurder zal deze direct na ontvangst in kopie ter beschikking stellen van verhuurder die op zijn beurt de nota uitbrengt aan het cateringbedrijf.
 18. Indien is afgesproken dat één of meerdere orgels zullen worden bespeeld dan dien(t)(en) de naam/namen van debetreffende organist(en) vooraf aan de verhuurder te worden overlegd en door hem te worden goedgekeurd.
 19. De verhuurder is vrij, indien het een openbare verhuring betreft, deze voor promotiedoeleinden bij verschillende media aan te bieden. Daarnaast kan de verhuurder evenementen via eigen sociale media aanwenden voor promotiedoeleinden.
 20. Legeskosten met betrekking tot vergunningen zijn voor rekening van de huurder.
 21. Alle verplichte afdrachten met betrekking tot BUMA en/of STEMRA zijn voor rekening van de huurder.
 22. Afspraken over afwijkingen van bovenstaande voorwaarden dienen door partijen ruimschoots tevoren te wordenovereengekomen en vervolgens schriftelijk te worden vastgelegd.
 23. Op al onze diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Nijmegen, 1 januari 2019 bestuur stichting Stevenskerk Nijmegen.

Google Reviews logo